André
André

André

Konxe André! El gosta di konduzi i konxe novu pesoas. El gosta di múzika, di badja i tanbê di animal. El gosta di sta linpu i tanbê di dexa tudu rua linpu na zóna. El é bon dimás!

image

Oi! Nha nómi é André.

image

N ta rakodje lixu di tudu kes kaza.

image

Óras ki N atraza, sinhóra Maria ta fika uma xatiadu.

image

Zé ka ta krê pa N dexa ninhun lixu pa tras.

image

Kes txeru ta nkomoda Dóna Ana faxi.

image

Kes genti ki ben mora na rua 4 (kuatu) é sinpátiku, má ses katxor nau!

image

Ki potxéka! Ta bai leba un monti ténpu pa N linpa tudu kel-li.

image

N gosta di bai pa rua di Samuel.

image

Mi ku Samuel nos é amigu.

image

El gosta di toka na lata i N gosta di badja.

image

Gósi é óra di bai.

image

Ti otu dia. Txau!

Credits

Story Attribution:

This story: André is translated by Learn Kabuverdianu . The © for this translation lies with Learn Kabuverdianu, 2020. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Derived from: 'André, o gari', by Rebecca S . © Rebecca S , 2019. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Based on Original story: 'Anand', by Rajiv Eipe . © Pratham Books , 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. This story may have intermediate versions between the root and parent story. To see all versions, please visit the links.

Images Attributions:

Cover page: man driving a trash vehicle , by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 2: Man checking himself out in the mirror, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 3: Man in a vehicle, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 4: man drives the trash vehicle, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 5: Old woman screaming at garbage collector, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 6: man pointing at banana peel on the floor, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 7: Woman covering her nose from the stench, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 8: Dog barks at garbage collector, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 9: man worried seeing the garbage, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 10: small boy bringing the dustbins , by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 11: man dumping the garbage into the truck , by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 12: man and child beating buckets and dancing, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 13: boy waving bye to the man, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 14: man telling bye and driving , by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license. Page 15: man driving away with garbage, by Rajiv Eipe © Pratham Books, 2018. Some rights reserved. Released under CC BY 4.0 license.